Портал в режимі тестування та наповнення
Меню


Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» (далі – Закон), звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» 
та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Звернення на електронну адресу

Шаблон звернення

Електронна пошта

[email protected]

Як подати звернення

 1. У зверненні має бути зазначено:
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • місце проживання громадянина;
  • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
 2. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.
 3. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

  Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення, надіслане без використання електронного підпису, повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Види звернень:

Пропозиція або зауваження

Звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява або клопотання

Звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга

Звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. 

Часті питання

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про звернення громадян» – дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України та «Про доступ до судових рішень»Кодексом адміністративного судочинства України, законами України «Про засади запобігання і протидії корупції»«Про виконавче провадження».

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. 

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. 

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. 

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. 

Скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду. 

Термін подання скарги 

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу. Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право: 

 • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; 
 • знайомитися з матеріалами перевірки; подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу; 
 • бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; 
 • користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку; 
 • одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; 
 • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги; 
 • вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.
 •  

Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Запит на публічну інформацію


Інформація на запит надається безкоштовно. Проте у випадку, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання або друк.

Про запит на публічну інформацію

Запит на публічну інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Запит можна подати

 • поштою: 01601, м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
 • електронною поштою: [email protected];  
 • особисто за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (приміщення приймальні громадян ГУНП в Черкаській області).
 • Запис на прийом:

  0 (472) 39-34-62

  Телефон приймальні:

 • 0 (472) 39-34-62

Особистий прийом громадян


* Т.в.о. начальника ГУНП в Черкаській області Олег Гудима здійснює особистий прийом громадян відповідно до затвердженого графіку, окрім питань по напрямку досудового розслідування кримінальних проваджень. По питанням досудового розслідування кримінальних проваджень особистий прийом громадян здійснює заступник начальника - начальник слідчого управління ГУНП в Черкаській області Володимир Шевців, відповідно до затвердженого графіку.

Гудима Олег Олександрович
Т.в.о. начальника ГУНП в Черкаській області
Дні прийому

перший четвер кожного місяця

Час прийому

10.00-12.00

Шевців Володимир Михайлович
Заступник начальника ГУНП- начальник слідчого управління ГУНП в Черкаській області
Дні прийому

друга та четверта п’ятниця кожного місяця

Час прийому

14.00-16.00

Овчаренко Віталій Євгенович
Т.в.о. заступника начальника ГУНП- начальник УКР ГУНП в Черкаській області
Дні прийому

перша середа кожного місяця

Час прийому

16.00-18.00

Коваленко Сергій Олександрович
Заступник начальника ГУНП в Черкаській області
Дні прийому

друга та четверта середа кожного місяця

Час прийому

10.00-12.00

Резцов Олександр Володимирович
Заступник начальника ГУНП в Черкаській області
Дні прийому

другий вівторок кожного місяця

Час прийому

15.00-17.00

Жуплій Роман Сергійович
Начальник управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Черкаській області
Дні прийому

щовівторка

Час прийому

16.00-18.00

Давиденко Іван Анатолійович
Начальник управління кадрового забезпечення ГУНП в Черкаській області
Дні прийому

щочетверга

Час прийому

16.00-18.00

Кожухівська Оксана Євгенівна
Начальник управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Черкаській області
Дні прийому

щоденно (крім вихідних та святкових)

Час прийому

10.00-11.00 16.00-17.00

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux